Raphamnposten 2012

Årsmøte 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTET I RAPHAMN VEL ONSDAG 04.04.12

 

21 fremmøtte til møtet som ble holdt på Rondeslottet.

 

1. Åpning

Gjermund Øihusom åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

2. Valg av referent

Anne Leine Andreassen ble valgt til referent.

 

3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Svein Grimsvang og Lillian Bakken Granberg.

 

4. Referatsaker

Klargjøring av hvem som er på valg. Se slutten av dette referatet.

 

5. Årsmelding

Gjermund Øihusom leste opp årsmeldingen(som vedlegges referatet). Det er en feil i beholdning, det skal være 34784, samt feil årstall i siste setning, skal være 2011.

Av kommentar tilårsmeldingen meldte Jon Vegard Lunde at det hadde vært 42 deltagere til O-løpet som avholdes i samarbeid med Mysuseter vel. Kartene fås kjøpt butikken på Mysuseter, på kjøpesenteret på Otta samt i Rondeslottets resepsjon. Karet er oppgradert i 2003-2004 og skal stemme bra. Største målestokk på kartet er i A3-format. Videre informasjon vil komme på hjemmesiden til vellet.

 

6. Regnskap

Kommentar på at det går penger ut og inn vedr. tippemidler. Jon Vegard Lunde redegjorde for dette og forklarte at det må brukes et antall kroner for å få tippemidler og det er derfor tatt ut av vellet til bruk og satt inn igjen når tippemidlene er utbetalt. Se for øvrig noter til regnskapet.

 

Årskontingent og budsjett

Det ble foreslått å øke kontingenten til kr 350 og det var ingen innvendinger mot dette. Det er ikke budsjettert med denne økningen i årsregnskapet og dette vil da komme i tillegg til driftsresultatet for 2012.

 

7. Aktivitetsplan

Hjemmesiden oppgraderes x 1 pr mnd.

Høstutgave av Raphamnposten, en billigere utgave enn påskenummeret vanligvis er. Denne utgaven vil vi prøve å sende ut pr e-post og det er derfor viktig at de som har byttet/vil komme til å bytte e-postadresser melder dette inn til vellet ved sekretær. Dette er også en oppfordring til de som aldri får e-post og ønsker det melder inn sin e-postadresse.

Det kom også et godt forslag om å opprette en Facebookgruppe(spesielt for ungdommene våre?).

Vellet vil også bli flinkere til å søke på ulike fondsmidler.

Oppgradering av området rundt søppelkontaineren ved å kjøre på et lag grus her og få rettet opp.

Arbeide med ny informasjonstavle. Sel kommune vil holde glasstavle og en sponsor vil holde material. Så gjenstår det å finne et egnet sted, og det ble nevnt ved enden av parkeringsplassen ved hotellet der den gamle garasjen sto, men dette må tas opp med DNB som eier grunnen her.

Innhenting av sponsorstøtte til vellet.

Videreføre aktiviteter som Olsokfeiring, påskeskirenn,orientering og Høvringentur.

 

8. Informasjon fra løypelaget og veistyret

Gunnar Granberg informerte om at løypelaget har gått til innkjøp av helt ny løypemaskin, økonomien er god og laget har ingen gjeld ifm kjøpet. Laget driftes med ca 300 000 i året. Det er vært en god innbetaling fra frivillige på 136 000 i tillegg til vellene sine bidrag.

Det kom spørsmål om prioritering av løypekjøring da det av og til oppleves at det kjøres løyper mellom hyttene på Mysuseter mens det på Raphamn ikke er kjørt opp, spesielt i januar og februar. Gunnar Granberg tar opp dette i løypelaget. Vellet bør ta kontakt dersom det er ønske om lokale løyper og det kom opp ønske om en lokal løype f.eks rundt tjernene på Raphamn og løype som ikke går over fjellet(løypa til Kringseter blir ikke prioritert). Evt få til scooterkjørte løyper som sponses av vellet.

Fra veistyret meldes det at vegen er noe utvidet etter klage fra busselskapet.

 

9. Innkomne forslag

En hytteeier etterlyste en veiplan/reguleringsplan. Dette er trolig en sak som hytteeieren må ta opp med grunneier/selger av tomt. Det er uklart om vellet er en part i denne saken. Grunneier bør ta dette opp med kommunen.

 

10. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

Neste årsmøte blir onsdag 27. mars kl 17. En vil komme tilbake til møtested.

 

11. Kontingent for støttemedlemmer

Det ble bestemt at støttemedlemmer betaler kr 100,- men er uten stemmerett.

 

12. Valg

Styrets forslag:

Annette Kildal går ut av styret og erstattes av Ove Turtum.

Utover dette blir styret sittende. Valg og oversikt til neste årsmøte.

Valgkomiteen fortsetter som før.

Som representant for løypelaget fortsetter Gunnar Granberg.

Som representant for veistyret fortsetter Gunnar Rusten.

 

Styrets forslag ble vedtatt av årsmøtet.

Referent: Anne Leine Andreassen 

 

 

Underskrift av protokoll: 

Oslo, 15.05.2012

Svein Grimsvang og Lillian Bakken Granberg

 

Smiubelgjin i vinterdrakt, tatt fra hotellet.

Orienteringskart for Raphamn

Orienteringskartet for Raphamn er revidert (2011) og oppdatert av Jon Vegar Lunde. Et stort og verdifullt arbeid er lagt ned for å få et best mulig kart over dette området.

Ortodoksmesse på Raphamn oktober 2011

Ortodoks messe på Sel mottak, Raphamn

 

Ein varm og fin oktoberkveld kjem eg til asylmottaket på Raphamn, etter å ha vorte invitert på ortodoksmesse saman med mange av bebuarane på Sel mottak. Ei gul sol lyser opp ein raud horisont over Glittertind og Jotunheimen og sender ljosstrålar over Stor-Ronden  og dei andre rondtoppane. Ein fredfull kveld ruslar eg inn døra på Rondeslottet høgfjellshotell. At det er 160 bebuarar her skulle ingen tru når ein står på tunet til det gamle hotellet.

 

Eg vert ønskt velkomen av presten sjøl, Abiy frå Eritrea. Ein høgreist, kjekk kar i 30-års alderen, blid og imøtekomen. Han er utdanna prest i den ortodokse kyrkja, flykta til Norge, og og har vore på Raphamn i godt over eit år. Her samlar han ei menigheit på 40 personar rundt seg, frå Etiopia og Eritrea. Dei held dagleg messe for 20 til 30 kvinner og menn.

- Vi har god tid til å dyrke religionen vår og be til Gud, seier ein av dei frammøtte. Men vi har óg stor trong til dette i vår situasjon. Vi ber om å få bli verande i Norge. Og vi ber om at dei som er att i heimlandet skal få fred og ei demokratisk utvikling av landet.

   

Klokka 19.00 strøymer det på med folk til det vesle kapellet i kjellaren på mottaket. Det er satt ut 30 stolar, som fyller det neste av rommet. På veggene er det bilete med kjende motiv frå Bibelen, av Maria med Jesus-barnet og av Jesus i ymse situasjonar. Det er bilete dei har fått tilsendt frå Eritrea og Etiopia. Kristen korsang på eit språk eg ikkje forstår spreiar seg i rommet frå ein videospelar, medan den syner filmklipp frå Bibelhistoria og av folk som dansar og syng. Det er lågmelt samtalar rundt om. Kvinnene sit til høgre og mennene sit til venstre, skilde åt med ein midtgang.  I heimlandet er kyrkjerommet delt mellom kvinner og menn med et forheng, kan han som sit ved sida av meg fortelja. Men her kan alle sjå kvarandre. Vi skulle hatt røykjelse, men da slår brannalarmen inn.

 

Presten tek så fram nokre kvite kjortlar og kvite luver, som han deler ut til ein del av tilhørarane. Dette er til ære for deg, seier sidemannen. Deretter gjev dei meg ein slags hyrdestav, nokre andre får óg. Sidekameraten fortel at denne er til å støtte seg på og avlaste ryggen når oss står.

 

Så tek messa til, og Abi styrer andakta med trygg røys. Lite forstår eg, men nokre namn og ord kjenner eg att. Etter song og preike frå presten, reiser alle seg, og det vert lesing frå ei bønebok. Etterkvart kjenner eg at hyrdestaven er god å støtte seg på, for dette tek tid.

Etter bønelesinga byrjar presten sjølve preika, og eg skjønar at han talar og tolkar teksta frå Johannes evangeliet 3. kapittel, det som handlar om Nikodemus som vitjar Jesus i løynd.

Messa vert avslutta med mange songar, der alle deltek med både sang, klapp og tromming. Det vert skifta på å leie songen. Etter to timar vert det avslutta, og eg vert bede om å seie nokre ord. Eg skjønar at eg må takke for meg framfor alle deltakarane.

 

Eg seier som sant er at dette var ei fin messe med  stor deltaking frå kyrkjelyden, noko som gjorde at det ikkje  verka langdrygt. Alle deltok i bøn og song, noko som skapte ei fredfull og meditativ atmosfære. Hadde vi fått til slik aktivitet og samhold i vår kyrkje óg, ville nok deltakinga vore større. Presten er særs god i norsk og overset til dei andre det eg seier. Eg takkar for meg og gje kollekt før eg forlet kyrkjerommet.

 

 

Abiy fortel at det er rundt 30 personar som deltek på messe kvar dag. Det er eit godt tilbod til dei kristne bebuarane her i ein vanskeleg livssituasjon. Det gjev oss betre samhold, trøyst og glede, og ei større ro medan vi venter på svar frå UDI.

 

Eg takkar for opplevinga, og vert bede attende ved ei anna anledning. Fredfull og med mange tankar i hovudet, forlet eg desse bebuarane som har satt livet sitt på vent, i håp om å få starte på nytt i eit framandt land.  

Med ei oppleving rikare, kjøre eg frå Sel mottak og ned til bygda att.

 

 

Ove Turtum

Fagleiar Sel vaksenopplæring

Der var en aktiv kyrkjely, med mykje sang

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.04 | 12:54

Hvem er redaktør for Raphamn-posten? Send meg vennligst epost-adressen.

...
28.03 | 20:39

Hei,
Send meg adresse og evt. e-post-adresse, så vil du bli registrert og få kontingentfaktura for 2016 til høsten.
Mvh
Hans Peter Moe, kasserer

...
27.03 | 14:22

Hei. Hytte ønskes leid/kjøpt.

...
21.03 | 16:20

Hei, Jeg vil gjerne bli medlem. Hvordan melder jeg meg inn? Mvh Werner Melby.

...
Du liker denne siden