Vedtektene for Raphamn vel

Vedtektene for Raphamn vel

Vedtekter for Raphamn Vel.

1.            Velforeningen har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene innen Raphamnområdet. I den utstrekning generalforsamlingen og styret bestemmer og økonomien tillater.

Som medlemmer kan være: Alle som har eiendom innen Raphamnområdet.

2.           Styret:

Formann, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer + 1 varamann.

Arbeidsutvalg: Formann, kasserer og sekretær.

3.           Velforeningen er frittstående, ikke tilsluttet landsforeningen.

4.           Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett år om gangen.

5.           Saker som ønskes tatt opp i styret, må sendes formannen skriftlig under fullt navn og adresse.

6.           Når ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer generalforsamlingen sine avgjørelser med absolutt flertall. Ved likt stemmetall har formannen dobbelt stemme, unntatt ved valg og skriftlig avstemming. Blir det likt stemmetall her avholdes det omvalg. Blir stemmetallet også da likt, avgjøres resultatet ved loddtrekning.

7.           Generalforsamlingen skal:

7.1.  Velge to representanter, som ikke er styremedlemmer, til å undertegne protokollen        sammen med formannen.

7.2.  Behandle årsmelding, revidert regnskap og budsjett for kommende år, fastsette årskontingent, velge revisor.

        Styrets medlemmer har ikke stemmerett i disse saker.

7.3.  Velge formann, sekretær, kasserer og to styremedlemmer + varamann. Valg skal skje skriftlig når minst ett medlem krever det.

        Formannen velges for ett år, øvrige medlemmer av styret velges for to år, men slik at halvparten trer ut etter første år ved loddtrekning. Varamann velges hvert år.

7.4.  Velge en valgkomité på tre medlemmer.

7.5.  Bestemme tid og sted for neste generalforsamling.

7.6.  Drøfte saker som legges fram.

8.     Saker som skal behandles av generalforsamlingen, må være kommet inn til styret minst seks uker før generalforsamlingen skal holdes. 

9.     Styret skal i god tid før generalforsamlingen holdes ha sendt ut varsel til velforeningens medlemmer, vedlagt saksliste for møtet og de nødvendige dokumenter.

10.    Ekstraordinær generalforsamling kan holdes etter vedtak i styret eller når minst en tredjedel av velforeningen medlemmer krever det. Det innkalles med minst to ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de saker som framgår av innkallelsen.

11.    Det skal føres protokoll over forhandlingene. Referat skal sendes medlemmene.

 

        Styreinstruks:

12.    Velforeningens virksomhet ledes av styret i samsvar med foreningens vedtekter og de vedtak generalforsamlingen gjør.

13.    Styret er sammensatt av fem medlemmer.

14.    Styrets vedtak er gyldige når minst tre av styrets medlemmer stemmer for.

15.    Styret trer sammen når formannen bestemmer det eller når minst ett av styremedlemmene forlanger det.

16.    Styret skal:

1.            Lede foreningens virksomhet og forvalte foreningens midler i overensstemmelse

med vedtektenes og generalforsamlingens vedtak.

        2.     Forberede de saker som skal behandles på generalforsamlingen.

        3.     Behandle alle skriftlige forslag som sendes inn av medlemmer.

        4.     Informere medlemmer om saker av generell interesse.

17.    Styret er ansvarlig ovenfor generalforsamlingen for sin virksomhet og forvaltningen av velforeningens midler.

18.    Velforeningen forpliktes ved underskrift av formannen og ett styremedlem.

19.    Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

20.    Ønsker styret medlemmenes uttalelse om spesielle saker kan det:

        - innkalles til medlemsmøte.

        - forelegge sakene for medlemmene til skiftlig uttalelse.

21.    Styret har anledning til å nedsette egne utvalg for særskilte saker.

22.    Eksklusjon

        Medlemmer som bryter velforeningens vedtekter, handler illojalt eller på annen måte opptrer i strid med velforeningens mål, kan av styret utelukkes fra velforenigen.

Styrets avgjørelse kan ankes til generalforsamlingen.     

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.07 | 08:24

Hei, og takk for godt forslag. Som redaktør for den nye nettsiden www.raphamnvel.no ser hva vi får til innen vintersesongen, evt. ved å lenke til Mysuseter sin.

...
11.10 | 10:10

Hei. Har Velet vurdert å få satt opp Web kamera på Raphamn? Evt i samarbeid med hotellet? Kunne vært veldig greit for oss som bor et stykke unna mtp snø og bil

...
09.07 | 12:36

Hei.
Vi er eiere av to hytter i Raphamnsvegen og tenker å leie ut før vi ev. selger den ene. Langtidsleie er aktuelt.
Fortsatt aktuelt?

...
15.04 | 12:54

Hvem er redaktør for Raphamn-posten? Send meg vennligst epost-adressen.

...
Du liker denne siden